Semalt, işjeň Linkedin toparyny näme üçin we nädip döretmelidigini düşündirýär


Mazmuny

 1. Giriş
 2. LinkedIn toparyny döretmegiň peýdalary
  1. Işiňizi gurmaga kömek edýär
  2. Has gowy hünärmen bolmaga kömek ediň
  3. Professional maşgala toruny dörediň
  4. Portfolio/CV guruň
 3. Işjeň LinkedIn topary döretmek
  1. Toparyňyzy nädip dolandyrmak isleýändigiňize karar beriň
  2. Toparyňyzyň profilini düzüň
  3. Adamlara öz toparyňyza girmegiň ähmiýetini görkeziň
  4. Topar agzalaryňyz bilen gatnaşyk guruň
  5. Toparyňyzy işjeň ýagdaýda saklaň
 4. Netije

1. Tanyşdyryş

Meňzeş pikirli hünärmenler bilen birleşip we aragatnaşyk gurup boljak jemgyýet gözleýärsiňizmi? Işjeň LinkedIn topary diňe size gerek zat. Aslynda, işjeň LinkedIn toparyny ulanmakdan has gowy saýlaw ýok. 200-den gowrak ýurtdan we sebitlerden 700 milliondan gowrak ulanyjy, esasanam hünärmenler we telekeçiler bilen LinkedIn şertnamalary baglaşmak, şertnamalara gol çekmek, hyzmatdaşlar, maýadarlar bilen duşuşmak we elbetde umumy karýeranyň ösüşi üçin ygtybarly ýerdir.

Sosial media ulgamy beýlekiler bilen birleşmegiň ajaýyp usulydyr. Şeýle-de bolsa, köplenç onlaýn gatnaşyk gurmak köp adamy gorkuzyp biler we köpler bu gorky sebäpli sosial mediany ulanmakdan saklanarlar. Şeýle-de bolsa, “LinkedIn” topary bilen işjeň we meşgullanýan jemgyýete goşulyp bilersiňiz, bu size peýdaly we meňzeş gyzyklanmalary, işewür pikirleri we kär isleglerini paýlaşýan başgalary tapmaga kömek eder. Ynha, işjeň LinkedIn toparyny döretmegiň käbir sebäpleri, eger entek ýok bolsa we nädip döretmeli.

2. LinkedIn toparyny döretmegiň peýdalary

i. Işiňizi gurmaga kömek edýär

Işjeň LinkedIn topary döretmek, işiňiz hakda habar ýaýratmagyň ajaýyp usulydyr. Fiziki/onlaýn dükanyňyza, web sahypaňyza we blogyňyza baglanyşyklary toparyňyzyň agzalary bilen paýlaşyp bilersiňiz.

Şeýle hem, iş dünýäsinde abraý gazanmaga kömek edýän beýleki toparyň agzalary bilen gatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Hyzmatdaşlaryňyz topary bilen gatnaşyklary ösdürip, täze müşderileri/müşderileri gazanyp bilersiňiz we hatda başgalara öz işlerini ösdürmäge kömek edip bilersiňiz.

Mundan başga-da, işjeň LinkedIn toparyňyzyň üsti bilen işiňizi ösdürmek bilen, soňra ýoldaşyňyz, hyzmatdaşyňyz, müşderiňiz we müşderiňiz bolup biljek hünärmenler bilen netijeli aragatnaşyk saklap bilersiňiz. Aragatnaşyklaryňyzyň sanawyny toparyň agzalary arkaly täzeläp, hödürleýän zadyňyz bilen gyzyklanýanlara täze önümleri we hyzmatlary hödürläp bilersiňiz. Mysal üçin, toparyňyz täze işewür hyzmatdaşlaryň sanyny goşmak üçin ulalsa, aragatnaşyk liniýalaryny siziň we aragatnaşyklaryňyzyň arasynda açyk saklamak aňsat bolýar.

“LinkedIn” topary, bar bolan müşderileriňiz bilen aragatnaşyk saklamak üçin platforma hem berip biler. Ozal bellenip geçilişi ýaly, bu işiňizde bolup geçýän wakalar barada müşderileriňize habar bermegiň iň oňat usullaryndan biri bolup biler. Hatda teklip edilýän önümleriňiz we hyzmatlaryňyz barada hünärmenleriň we potensial müşderileriň maslahatyny alyp bilersiňiz. Munuň bilen önümleriňizi we hyzmatlaryňyzy hünär ülňülerine laýyk getirip bilersiňiz.

ii. Has gowy hünärmen bolmaga kömek ediň

LinkedIn toparlaryny döretmek we olara gatnaşmak arkaly toparyňyz bilen has netijeli işlemegi, täze aragatnaşyklary gazanmagy we abraýyňyzy artdyrmagy öwrenersiňiz. “LinkedIn” toparlary, özüňizi hünär taýdan we başgaça gurmaga kömek edip biljek iň ýokary mazmuna duşýan iň gowy ýerleriň biridir. Durmuşyň ähli eserlerinden adamlar, öz agzalary bilen professional dünýädäki tejribelerimi paýlaşýarlar. Käbirleri işde we karýerada nädip öňe gidip boljakdygy barada maslahatlaryny paýlaşýarlar.

Hakykatdanam, LinkedIn toparlary hakda, esasanam abraýly hünärmen toparlarynda bolsaňyz, giň maglumat dünýäsi. Bu ýagdaýda, LinkedIn toparyny döredýänligiňiz sebäpli, ony maglumat we interaktiw topar edip, adamlar öz işini we karýerasyny ösdürmek üçin elmydama manyly zatlar gazanyp bilerler.

Işjeň LinkedIn topary döretmek toparyň agzalaryna peýdasy degmez, ýöne size-de peýdasy deger. Elbetde, işjeňleşenden soň toparyňyza maglumat, maslahatlar we ýazgylar iberýän ýeke-täk adam bolmaz; beýlekiler hem ederdi. Bu bilimiňizi artdyrar we işiňizde ýa-da karýeraňyzda öňde durmaga kömek eder. Şeýle hem, saýlan işiňizde gülläp ösmek üçin has köp hünär alarsyňyz.

iii. Professional maşgala toruny dörediň

Işjeň topar döretmegiň ýene bir peýdasy, bu iş ýa-da karýera dünýäsiniň beýleki agzalary bilen aňsatlyk bilen aragatnaşyk saklap boljak gurşaw döretmäge mümkinçilik berýär. Şeýle hem, kärdeşleriňiz, müşderileriňiz we maýadarlaryňyz bilen maglumatlary paýlaşmagy aňsatlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde pudagyňyzyň soňky ösüşleri bilen gyzyklanýar.

Dürli gyzyklanmalary we hünär pikiri bolan adamlar bilen aragatnaşyk saklaýan beýleki sosial media platformalaryndan tapawutlylykda LinkedIn has ýöriteleşendir. LinkedIn-de ortaça şahsyýet, ýa-da karýera hünärmeni, telekeçi ýa-da iş gözleýän adam. Bu olaryň köpüsiniň işewürlige ýa-da karýeranyň ösmegine meýilli bolandygyny aňladýar. Şeýlelik bilen, siziň hemmäňiziň pikir alyşmagyňyz üçin iň amatly ýer LinkedIn toparydyr. LinkedIn toparyňyzdan, işiňizi ýa-da käriňizi ösdürmäge kömek edip biljek halypalar we mugallymlar bilen aragatnaşyk gurup bilersiňiz.

Diýmek, öz ugruňyzdaky adamlar bilen has aňsat baglanyşyp, tejribelerinden öwrenip bilersiňiz. Mundan başga-da, işjeň LinkedIn toparyna eýe bolmak, karýeraňyzy ýa-da işiňizi üýtgedip biljek birinji derejeli maglumatlara girmäge mümkinçilik döreder. HR ýolbaşçylary üçin işjeň LinkedIn toparyny döretmegi göz öňüne getiriň. Şol toparyň üsti bilen esasy kompaniýadaky kadrlar bölüminiň müdiri üçin gizlin boş iş barada size habar berilip bilner. Telekeçi hökmünde toparyň üsti bilen işiňize peýdaly boljak ýokary derejeli gizlin şertnamalara, hyzmatdaşlyga ýa-da maýa goýum mümkinçiliklerine girip bilersiňiz.

iv. Portfolio/CV guruň

Özüne çekiji topar döretmek we gurmak bilen, professional portfeliňizi we CV-ni gurmaga kömek edip bilersiňiz. Işjeň topary dolandyrmak düýbünden aňsat iş däl. Mazmuny ýygy-ýygydan ýükläp, topary işjeň saklamaly bolarsyňyz. Toparyň agzalary bilen aragatnaşyk saklamaly we hemmäňizi mähirli saklamaly bolarsyňyz. Toparyň içinde adamlar has köp zat öwrenmek we has köp zat gazanmak üçin kiçi toparlary döretmeli bolmagyňyz mümkin.

Siz we beýleki toparyň agzalary, hünärmeniňizi ösdürmäge kömek etjek çäräni gurnap bilersiňiz. Bularyň hemmesi, ilkinji nobatda toparyň agzalaryny has gowulaşdyrmak üçin ýerine ýetirýän meýletin borçlaryňyz. Emma kanagatlanarly duýgudan başga-da, hünärmenlere toparlaýyn goldaw berýändigiňizi, işjeň LinkedIn toparyny döretmek we gurmak siziň üçin has peýdaly bolup biljekdigini bilersiňiz.

LinkedIn toparyny döredip, köp sanly agza üçin guran CV-ä goşup bilersiňiz. Yhlaslylygy we ygrarlylygy görkezýär. Iş ýa-da grant söhbetdeşliginde, topar sahypasynyň işlemeginiň aragatnaşyk we topar döretmek ukyplaryňyza nähili kömek edendigini açyp bilersiňiz.

3. Işjeň LinkedIn topary döretmek

i. Toparyňyzy nädip dolandyrmak isleýändigiňize karar beriň

Toparyňyzy gurmazdan ozal nädip dolandyrjakdygyňyzy çözmeli. Hususy ýa-da köpçülige açyk görnüşde işledersiňizmi? Diňe siz we diňe çagyrýanlaryňyz girip biler ýaly şahsy bolarmy? Ora-da köpçülige açyk bolar, her kim bu çärä gatnaşyp biler. Toparyň näme bolmagyny isleýändigiňizi we kabul edip boljak mowzuklaryňyzy çözüň. Mümkin bolsa, ýolda ýadamaz ýaly, topary döretmezden ozal hemme zady düzüň.

ii. Toparyňyzyň profilini düzüň

Toparyňyzy nädip dolandyrmagy meýilleşdirýändigiňizi kesgitläniňizden soň, topary döretmeli we professional görünmek üçin profilini düzmeli. Maglumat beriji bolmaly we oňa goşulýanlara gymmatly bir zat hödürlemeli. Üýtgeşik bolar ýaly ýeterlik maglumat bermeli.

Toparyň tertibi, agzalaryňyzyň nirä gitmelidigini bilmekleri üçin haýsydyr bir nawigasiýa bilen düzülmeli. Toparyň adynyň sahypanyň ýokarsynda batyrgaý ýazylmagy hem gowy pikir. Bu, gözleg wagtynda adamlaryň sahypaňyzy aňsat we çalt tapmagyny üpjün eder

iii. Adamlara öz toparyňyza girmegiň ähmiýetini görkeziň

Adamlary topara girmäge höweslendirmek we höweslendirmek üçin, hödürleýän zadyňyzy anyk düşündirmek arkaly olara öz toparyňyzyň gymmatyny görkezmeli bolarsyňyz. Mümkinçilikli diňleýjileriňize, toparyňyza goşulmagyň gowy saýlaw boljakdygyny görkezeniňizden soň, toparyňyza goşulmak has ähtimal. Toparyňyz barada näçe köp habar berseňiz, şonça-da onuň bir bölegi bolmak isleýärler.

iv. Topar agzalaryňyz bilen gatnaşyk guruň

Hasaba gireniňizden we toparyňyza agzalary goşanyňyzdan soň, olar bilen professional gatnaşyk gurup başlamalysyňyz. Toparyň agzalaryna siziň üçin möhümdigini we pikirlerine baha berýändigiňizi gowy duýmak üçin birnäçe bildiriş iberip başlaň. Toparyňyzyň agzalary bilen dostlaşanyňyzdan soň, beýleki adamlary hem topara çagyrarlar. Sebäbi ol ýerde özlerini hoşniýetli duýýarlar.

Toparyňyzy işjeň saklaň

Hil mazmunyny ýygy-ýygydan paýlaşyp, toparyňyzy işjeň saklamaly. Toparyň içinde bilim paýlaşyň. Kitaplardan onlaýn kurslara, blog ýazgylaryna çenli, toparyň işjeň bolmagy üçin edip boljak köp zat bar. Şeýle hem, toparyň agzalaryna näme edýändigiňizi habar beriň. Olara yzygiderli habarlary we baglanyşyklary iberip täzeläň.

Täze önümleriňiziň ýa-da hyzmatlaryňyzyň haçan boljakdygyny bilmekleri üçin bildirişleri we täzelenmeleri iberiň. Mahabatlandyrma alanyňyzda ýa-da karýeranyň basgançagynda has ýokary çykanyňyzda edil şonuň ýaly ediň. Toparyňyzyň agzalarynyň size baglydygyny duýmaga kömek eder. Mundan başga-da, toparyňyzyň agzalary bilen has gowy aragatnaşyk gurmak üçin wirtual gepleşik sessiýalaryna gatnaşmaly.

4. Netije

Işjeň LinkedIn topary döretmek, deň-duşlaryňyz bilen has şahsy derejede aragatnaşyk saklamaga, täze aragatnaşyk gurmaga we geljekde size peýdaly bolup biljek tor döretmäge mümkinçilik berýär. LinkedIn topary döretmek kyn däl. Işjeň we abraýly topar bolmak üçin gurmak kyn, ýöne muňa garamazdan edip bolýar. Aboveokardaky maslahatlar, LinkedIn toparyňyzy döretmäge we goldamaga kömek eder. Elmydama elini uzadyp bilersiňiz Semalt's işjeň LinkedIn toparlaryny döretmekde we gurmakda kömek almak üçin ökde hünärmenler.